Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení smluvních stran.

1

Poskytovatelem služeb je Kateřina Velcová, Mgr., IČ 87954877, poskytující služby na základě živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Prahy 1, odbor živnostenský ze dne 25. 10. 2011, se sídlem provozovny U Nikolajky 1195/14, 150 00 Praha 5, dále jen „poskytovatel“.

Objednavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si u poskytovatele služby objedná elektronicky na internetové adrese www.spolukradosti.cz, písemně, telefonicky nebo jiným způsobem, dále jen „objednavatel“.

Plán a pořádání akcí

2

Poskytovatel plán akcí zveřejňuje na internetových stránkách www.spolukradosti.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků jako Google, Facebook, letáky, inzerce v tisku apod.

Nabídka kurzů a služeb informuje o tematickém zaměření jednotlivých kurzů a služeb,  o jejich obsahu a struktuře,  počtu účastníků, ceně a místě konání.

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a provozních možností. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu, kdy minimální počet účastníků je různý dle druhu vzdělávací akce a místa konání.

Přihláška, objednávka

3

Pro přihlášení lze ideálně využít rezervaci přímo v nabídce kurzu na stránkách www.spolukradosti.cz.

Další kontaktní údaje pro přihlášení, získání informací a zodpovězení Vašich dotazů jsou :

e-mail : info@spolukradosti.cz

doporučený dopis : Ateliér Spolu k radosti, U Nikolajky 14, 150 00 Praha 5

mobil : 777 135 798

Po objednání kurzu Vám přijde do 5-ti pracovních dnů e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a výzva k uhrazení zálohy. V případě, že nemáte e-mailovou adresu, obdržíte potvrzení o přijetí objednávky jinou, předem dohodnutou, formou. Obsahem potvrzení objednávky je uvedení předmětu a rozsahu služby, cena a termín plnění služby.

Výzva k uhrazení zálohy obsahuje údaje k platbě, při platbě napište do zprávy pro příjemce jméno a příjmení a číslo objednávky jako variabilní symbol. Zálohu je nutné uhradit nejpozději do 5-ti pracovních dnů od potvrzení  Vaší objednávky.

Místo na kurzu Vám bude rezervováno až po uhrazení zálohy. Při Vaší neúčasti na kurzu je záloha nevratná. Přihlášený může svoji zálohu, která by v případě neúčasti propadla, poskytnout někomu jinému, tzn. může za sebe poslat náhradníka.

Ve výjimečných případech, po dohodě, je možné zálohu použít na rezervaci jiného termínu.

Ceny a platby

4

Ceny kurzů a služeb jsou uvedeny u každého kurzu a služby samostatně, včetně rozdělení celkové ceny na zálohu a doplatek. Uvedená cena je konečná, je uvedena s DPH.

Cena poštovného a balného bude stanovena samostatně dle aktuálního ceníku poštovní a přepravních společností.

V ceně kurzu je zahrnuto poskytnutí pomůcek ke kreslení – tužky, barvy, papíry, potřebné předlohy, apod.

Jak výše uvedeno, zálohu je nutno uhradit do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky a je nevratná.

Doplatek je nutno uhradit tak, aby byl připsán na účet poskytovatele nejpozději  1 týden před zahájením kurzu.

Kurz je možné uhradit celkovou cenou, tzn. že objednavatel neplatí zálohu a doplatek, ale uhradí celkovou cenu do 5-ti pracovních dnů po potvrzení objednávky.

Storno podmínky a náhrady

5

V případě náhlého onemocnění je třeba neúčast doložit kopií listu pracovní neschopnosti nebo lékařským potvrzením. V tomto případě lze jednat s poskytovatelem o náhradním termínu kurzu, případně o vrácení již přijaté platby.

Pokud přihlášený účastník ruší svoji účast na kurzu nebo se nedostaví na objednanou službu, je povinen uhradit storno poplatky :

  1. 30 a více dní před začátkem kurzu…………………… 300,- Kč za osobu
  2. 29 až 14 dní………………..storno poplatek 10% z ceny kurzu nebo služby
  3. 13 až 7 dní………………….storno poplatek 15% z ceny kurzu nebo služby
  4. 6 až 2 dny…………………..storno poplatek 30% z ceny kurzu nebo služby
  5. 1 den………………………..storno poplatek 50% z ceny kurzu nebo služby
  6. V den zahájení kurzu nebo realizace služby a v průběhu kurzu či služby činí storno poplatek 100% ceny kurzu nebo služby.

Zajistí-li si přihlášený účastník za sebe jiného účastníka, který nastoupí na kurz nebo čerpá službu místo původního účastníka, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.

Zaplacením kurzovného nebo služby účastník potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele, ať z důvodu přihlášení nízkého počtu osob nebo z vážných provozních důvodů, je poskytovatel povinen nabídnout náhradní řešení, především možnost navštěvovat kurz v jiném termínu nebo kurz s jiným zaměřením, případně jsou platby vraceny zpět na účet, ze kterého byly odeslány a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od oznámení o zrušení kurzu.

Ochrana osobních údajů

6

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, souhlasí objednavatel se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, které mu byly poskytnuty v souvislosti s objednáním kurzu, a  to za účelem  zařazení do databáze poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k zasílání obchodních sdělení.

Dne 25.5.2018 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně osobních údajů, který v plném rozsahu nahrazuje zákon výše uvedený.  Aplikace nových zásad při ochraně osobních údajů jsou rozvedeny samostatně  v „Zásadách ochrany osobních údajů“, které naleznete zde  na webových stránkách.

Dárkové poukazy

7

Na všechny kurzy a služby lze zakoupit Dárkový poukaz. Dárkový poukaz může mít více podob, například je možné na poukaz uvést přímo jméno obdarovaného a typ kurzu. Pokud necháte výběr kurzu  na obdarovaném, pak je možné zhotovit poukaz jen v určité cenové výši. Dárkový poukaz lze vytvořit také na základě individuálního přání zákazníka. Tyto druhy poukazů mají platnost 6 měsíců ode dne vystavení. Nevyužitím  dárkového poukazu (u všech typů) nelze uplatnit nárok na vrácení uhrazené částky a celá částka propadá.

Závěrečná ustanovení

8

Ostatní skutečnosti výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č.89/2012 Sb.- Občanským zákoníkem a zákonem č.634/1992 Sb.-Zákonem o ochraně spotřebitele.

Účast na kurzech a čerpání služeb je ze strany objednavatelů dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Všechny názory, rady a pokyny lektorů jsou pouze doporučení a účastníci se jimi řídí dle vlastního uvážení.

Přihlášením se na kurzy a objednáním služeb účastníci plně souhlasí s podmínkami, které výše uvedený poskytovatel uvádí v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, jež jsou platné ode dne 1.října 2016.